PROJEKTY REALIZOWANE W ROKU 2018


Stwórz dziecku szczęśliwy dom

Informacje dotyczące projektu:
Wartość całkowita projektu: 2 341 427,60 PLN
Wkład własny: 301 769,52 PLN
Wartość dofinansowania: 2 174 911,60 PLN

Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020
Priorytet: IX. Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem
Działanie: 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej
Planowany okres realizacji projektu: 01.01.2018 – 31.12.2019

Jednostka realizująca projekt: - miasto stołeczne Warszawa / Biuro Pomocy i Projektów Społecznych Partnerzy w projekcie: - Fundacja Chrześcijańska NEBO

Opis projektu:
Cel główny projektu: zwiększenie dostępu do usług społecznych 118 osób, mieszkańców m.st. Warszawy, w szczególności usług środowiskowych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej poprzez działania ukierunkowane na wyrównywanie deficytów opiekuńczo-wychowawczych rodziny, mające ograniczać umieszczanie dzieci w pieczy zastępczej oraz poprzez działania prowadzące do odejścia od opieki instytucjonalnej do usług świadczonych w lokalnej społeczności - stworzenie dwóch 14 osobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Grupa docelowa: projekt skierowany jest do 118 osób mieszkańców m.st. Warszawy w tym:
- 28 dzieci przebywających w pieczy zastępczej,
- 90 osób z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, w których występują deficyty opiekuńczowychowawcze, a dzieci są zagrożone umieszczeniem lub powrotem do pieczy zastępczej, w tym 30 dzieci i 60 członków ich rodzin (rodziców, opiekunów, rodzeństwa).

Główne działania w projekcie:
- Wsparcie asystenta rodziny
- Wsparcie rodzin wspierających
- Praca podwórkowa
- Usługi wsparcia rodziny
- Stworzenie 2 placówek opiekuńczo – wychowawczych do 14 osób

Współfinansowane przez Miasto Stołeczne Warszawa
________________________________________________________________________________________________________

Klub dla Rodzin na Woli i Białołęce

Klubu dla Rodzin na Woli to przyjazne i otwarte dla wszystkich miejsce rozwoju całej rodziny, spotkań, wymiany doświadczeń, warsztatów, zajęć dla dzieci, porad specjalistów z różnych dziedzin.

W Klubie znajdziecie Państwo:

Kawiarnię Mamy i Taty.
Miejsce stworzone dla rodziców z dziećmi i oczekujących na dziecko prowadzone w formie luźnych spotkań przy kawie i herbacie. Forma spędzania wolnego czasu, bez spotkań tematycznych, czas na swobodną zabawę dzieci i rozmowy rodziców. Jest to miejsce integracji rodzin, zawierania nowych znajomości, wymiany doświadczeń, udzielania wzajemnych porad, miłego spędzania czasu poza domem.
W Klubie czekają na rodziców i dzieci różne ciekawe zajęcia, między innymi:

Zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci w wieku od 5 miesięcy do 6 lat. W zajęciach biorą udział rodzice z dziećmi.

· BOBOLAND (6 m.ż.-18 m.ż.)
Zajęcia mają na celu rozwinięcie zmysłów oraz pobudzenie rozwoju postrzegania świata (sensomotorykę) niemowląt i małych dzieci. Ćwiczenia zawarte w zajęciach doskonalą proces odbioru bodźców z otoczenia: wzrokowych, słuchowych, dotykowych. Praca rodzica z dzieckiem pozwala na wzmocnienie więzi. W trakcie warsztatów rodzice poznają fazy rozwoju dziecka do 2 roku życia oraz nauczą się jak stymulować jego rozwój.

· FIKU SMYKU (3 r.ż.-6 r.ż.)
Zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci wraz z rodzicami. Poprzez kreatywną zabawę, przemienność zajęć muzycznych, ruchowych, plastycznych rozwijają kompetencje przedszkolne. Uczą koncentracji uwagi, aktywności w grupie, stosowania się do zasad. Dzięki obecności rodzica dzieci w bezpieczny sposób doświadczają siebie wśród rówieśników i rozwijają gotowość do pracy w grupie. Każde zajęcia będą nową przygodą połączoną ze zdobyciem nowych umiejętności.

· ZWIERZAKI Z NASZEJ PAKI (2 r.ż.- 6 r.ż)
Podczas warsztatu dzieci będą mogły oswoić się ze zwierzętami. Zajęcia z udziałem specjalnie wyselekcjonowanych zwierząt dostarczają możliwości motywacyjnych, edukacyjnych, rekreacyjnych oraz terapeutycznych. Zajęcia prowadzone przez specjalistę od dogoterapii.

Warsztaty i treningi skierowane do przyszłych rodziców i starszego rodzeństwa.

· POCZEKALNIA
Warsztat skierowany jest do osób spodziewających się pierwszego bądź kolejnego dziecka. Celem zajęć jest wzmocnienie więzi partnerów, psychiczne przygotowanie się rodziców i rodzeństwa do nowej roli. Nasze warsztaty, pomogą od pierwszych dni budować satysfakcjonującą, bezpieczną więź z maluchem i nauczyć się języka, którym do nas mówi.

· DIET COACHING DLA MAM
Warsztaty z prawidłowego odżywiania mamy i maluszka. Istnieją kluczowe zagadnienia, które powinna znać przyszła mama. Na przykład: Czym jest odżywianie się, a czym nie jest?
Jak powinna wyglądać prawidłowa dieta mamy i jej dziecka? Jak skorygować swój jadłospis, tak by był jak najlepszy i jak najzdrowszy? Jak zdrowo i smacznie gotować? Tego dowiedzą się uczestniczki zajęć.

Warsztaty i treningi dla rodziców.

· TRENING KOMUNIKACJI I WYCHOWANIA
Podczas treningu rodzice poznają sekrety komunikacji i ustalania zasad oraz reguł panujących w domu. Odpowiemy sobie na pytanie: jak mówić aby dzieci słuchały, oraz w jaki sposób budować relację, aby dzieci mówiły o sobie. Zajęcia na podstawie Metody Porozumienia Bez Przemocy. Nauczymy się jak określać i przestrzegać zasad panujących w domu i otoczeniu.

Spotkania i warsztaty tematyczne dla rodziców i opiekunów.
Otwarte spotkania, wykłady i prelekcje połączone z dyskusją. W czasie spotkań rodzice będą mogli uzyskać odpowiedzi na pytania dotyczące wychowania i pielęgnacji dzieci. Są to spotkania współtworzone przez rodziców poprzez zgłaszanie najgorętszych tematów. Na spotkaniach poruszone będą tematy takie jak: Pierwsza pomoc u dzieci, Co jest zdrowe a co nie, Nieznośny dwulatek, Jak postępować z niejadkiem, Rywalizacja wśród rodzeństwa, Rola Taty w wychowaniu dziecka, Nadpobudliwość u dzieci, Adaptacja przedszkolna, Trening nocnikowy, Sen dziecka, Błędy popełniane przez dobrych rodziców, Co zrobić, Wszystko o dyscyplinie, Jak podnieść odporność dziecka, Mamy niepełnosprawne dziecko i wiele innych.
Spotkania tematyczne odbywają się raz w miesiącu.

Konsultacje i poradnictwo psychologiczne i mediacje rodzinne.
Indywidualne, rodzinne bądź małżeńskie poradnictwo psychologiczne. Wsparcie indywidualne i mediacje par.

Czytelnia i biblioteka.
Książeczki dla dzieci, książki na temat rozwoju i wychowania dzieci, na temat relacji między rodzicami, literatura popularnonaukowa. Z czytelni można korzystać w godzinach otwarcia Klubu.


Wszystkie informacje odnośnie zajęć i terminów dostępne na stronie:

www.klubdlarodzin.pl

lub pod numerem telefonu

518 242 943________________________________________________________________________________________________________

Klub dla młodzieży ZAMIAST

Projekt Klub dla młodzieży ZAMIAST ma na celu zagospodarowanie czasu wolnego młodzieży gimnazjalnej w wieku 13– 17 lat z terenu Warszawy, w szczególności z Dzielnicy Wola poprzez podjęcie działań zmierzających do:

- wyrównywania deficytów szkolnych i rozwojowych,
- kształtowania społecznie akceptowanych wzorców zachowań,
- poszerzenia wiedzy na temat bezpieczeństwa i zdrowego trybu życia,
- stymulowania rozwoju osobistego, pasji i zainteresowań,
- edukacji w zakresie profilaktyki,
- rozwoju umiejętności społecznych i życiowych.

Podstawowymi formami w programie są różnorodne zajęcia, warsztaty, spotkania z młodzieżą, między innymi:

- wyrównywania deficytów szkolnych i rozwojowych,
- zajęcia rozwijające zainteresowania i pasje,
- korepetycje i pomoc w odrabianiu zadań domowych,
- warsztaty umiejętności społecznych,
- programy profilaktyczne,
- zajęcia techniczno-plastyczne,
- gry i zabawy interaktywne, taneczne i sportowe,
- wycieczki i wyjścia do ośrodków kultury, sportu, rekreacji w zależności od zainteresowań młodzieży,
- promowanie wolontariatu wśród młodzieży i działania na rzecz społeczności lokalnej,
- zajęcia z pierwszej pomocy przedmedycznej,
- działania promujące zdrowy styl życia,
- spotkania z ciekawymi ludźmi wykonującymi różne zawody i profesje,
- klub książki, filmu i fotografii.

Klub dla młodzieży ZAMIAST

jest alternatywą dla pustego i często szkodliwego spędzania czasu przed komputerem, telewizorem, czy wśród podwórek, osiedli i centrów handlowych. Zamiast siedzenia przed telewizorem, zamiast agresywnych gier komputerowych, zamiast podejmowania zachowań ryzykownych razem z rówieśnikami, zamiast tracić czas na puste siedzenie pod blokiem młodzież może przyjść do ich klubu, który sami tworzą.

Klub czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 15:00 – 19:00 oraz w wybrane soboty.


Więcej informacji na stronie:

www.klubzamiast.pl

oraz na portalu

FB Klub Zamiast

lub pod numerem telefonu

518 242 943________________________________________________________________________________________________________

MAL Piaskowa - „Piaskownica”

Program skierowany do mieszkańców Dzielnicy Wola, w szczególności mieszkających przy ul. Piaskowej, mający na celu stworzenie i animowanie miejsca aktywności lokalnej, a tym samym wzmacnianie integracji społecznej wśród mieszkańców Dzielnicy. Miejsce Aktywności Lokalnej ,,Piaskownica” to wymiana doświadczeń i umiejętności między mieszkańcami, otwarcie na potencjał tkwiący w ludziach, to impuls, który zachęca mieszkańców do działania, wyzwala energię w ludziach i zachęca mieszkańców do podejmowania nowych animacji społecznych.

Założeniem programu MAL Piaskowa jest:
- tworzenie warunków do powstawania inicjatyw na rzecz społeczności lokalnej,
- wzmacnianie więzi sąsiedzkich w społeczności lokalnej,
- kształtowanie wśród mieszkańców współodpowiedzialności za swoje środowisko lokalne,
- wzrost zaangażowania w sprawy społeczności lokalnej wśród jej mieszkańców, a także wzrost tożsamości terytorialnej (blok, ulica, osiedle, dzielnica),
-odkrywanie wartości i możliwości oraz niewykorzystanych umiejętności pojedynczych mieszkańców i całych grup,
- promowanie pracy wolontariackiej,
- rozwijanie postawy samopomocy i wsparcia dla osób z najbliższego środowiska,
- wzrost kompetencji i umiejętności mieszkańców oraz poziomu ich zaangażowania w życie społeczne.
Miejsce Aktywności Lokalnej „Piaskownica” czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach:
9:30 – 20:00
oraz w soboty w godzinach 10:00 – 16:00.

Więcej informacji na stronie: Piaskownica
Kontakt pod numerem telefonu: 505 929 054

Współfinansowane przez Miasto Stołeczne Warszawa________________________________________________________________________________________________________

Wolski SPINACZ – Lokalny System Wsparcia na rzecz dzieci i młodzieży.

Wolski SPINACZ – Lokalny System Wsparcia na rzecz dzieci i młodzieży to projekt, który zakłada podjęcie wspólnych działań przez nowo utworzone Konsorcjum złożone z czterech organizacji pozarządowych i łączenie ofert różnych instytucji i organizacji, aby efektywnie wspomagać dzieci i młodzież zamieszkujące obszary koncentracji problemów społecznych w podnoszeniu kompetencji szkolnych i społecznych.

W skład Konsorcjum wchodzą następujące organizacje pozarządowe:
- Fundacja Chrześcijańska Nebo
- Towarzystwo Rozwijania Aktywności Dzieci „SZANSA” Oddział Terenowy Warszawa Ochota
- Stowarzyszenie Twórczych Pedagogów "Stara 4"
- Hufiec ZHP Warszawa – Wola
CELE PROJEKTU
Głównym celem projektu Wolski SPINACZ jest wyrównywanie szans edukacyjnych i społecznych dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat, zamieszkujących obszary natężenia problemów społecznych na terenie Dzielnicy Wola m.st. Warszawy (zgodnie z mapą problemów społecznych wydaną przez Biuro Pomocy i Projektów Społecznych, stan na rok 2016).
Cel główny realizowany jest przez następujące cele szczegółowe:
- podniesienie wyników w nauce dzieci i młodzieży objętej wsparciem;
- podniesienie frekwencji szkolnej dzieci i młodzieży;
- zwiększenie kompetencji społecznych dzieci, młodzieży i ich rodziców/opiekunów;
- budowanie klimatu wychowawczego w szkole, podnoszenie kompetencji nauczycieli służących zapobieganiu trudnościom wychowawczym, konfliktom i kryzysom;
- wzrost współpracy instytucji publicznych i organizacji pozarządowych w ramach Lokalnego Systemu Wsparcia na Woli.
ADRESACI PROJEKTU
Adresatami projektu są dzieci, młodzieży i rodzice zamieszkujący Dzielnicę Wola, zwłaszcza okolice ulic: Płocka, Szlenkierów, Eustachego Tyszkiewicza, Jana Długosza, Leonarda, Młynarska, Hipolita Wawelberga, Leszno, Żytnia, Henryka Barona, Edwarda Gibalskiego, Józefa Bellottiego, Dzielna, Al. Solidarności.
Zgodnie z założeniami projektu pomocą zostają objęte przede wszystkim:
- dzieci i młodzież w wieku 6-18 lat zagrożone wykluczeniem społecznym;
- dzieci i młodzież w wieku 6-18 lat pozostające poza instytucjonalnym systemem wsparcia;
- rodzice/opiekunowie prawni dzieci objętych wsparciem.
PARTNERZY KONSORCJUM
Projekt realizowany jest w bliskiej współpracy z następującymi szkołami:
- Szkoła Podstawowa Nr 166 im. Żwirki i Wigury, ul. Żytnia 38/40, 01-198 Warszawa
- Szkoła Podstawowa Nr 234 im. Juliana Tuwima, ul. Esperanto 5, 01-049 Warszawa
- Szkoła Podstawowa Nr 63 im. Zawiszy Czarnego, ul. Płocka 30, 01-148 Warszawa
- Szkoła Podstawowa nr 221 Oddziałami Integracyjnymi im. Barbary Bronisławy Czarnowskiej, ul. Ogrodowa 42/44, 00-876 Warszawa
- Szkoła Podstawowa Nr 222 im. Jana Brzechwy, ul. Esperanto 7a, 01-049 Warszawa
- Gimnazjum Nr 47 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, ul. Grenady 16, 01-154 Warszawa
REZULTATY PROJEKTU
Do głównych rezultatów, które chcemy osiągnąć poprzez realizację projektu Wolski SPINACZ należą:
- podniesienie wyników w nauce dzieci i młodzieży objętej wsparciem;
- podniesienie frekwencji szkolnej dzieci i młodzieży objętej działaniami Konsorcjum;
- wzrost kompetencji społecznych dzieci, młodzieży i rodziców;
- podniesienie jakości współpracy instytucji i organizacji działających na terenie Dzielnicy Wola na rzecz dzieci, młodzieży i całych rodzin;
- poprawa klimatu wychowawczego w szkole, podniesienie jakości pracy szkoły na rzecz uczniów i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Współfinansowane przez Miasto Stołeczne Warszawa________________________________________________________________________________________________________

„Naukowy zawrót GŁOWY”

Projekt Naukowy zawrót GŁOWY skierowany jest do uczniów warszawskich szkół podstawowych i oddziałów gimnazjalnych i ma za zadanie podnoszenie jakości nauczania oraz tworzenie dogodnych warunków do nauki, zwiększenie szans edukacyjnych młodych ludzi, motywowanie do samodzielnego zdobywania wiedzy i nauki przez całe życie, podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie technik pamięciowych i szybkiego uczenia.

Proponowany przez nas program to nie tylko rozwijanie edukacji pozaszkolnej, aktywne zagospodarowanie czasu dzieci i młodzieży, ale też wspieranie szkół w zmianach organizacyjnych związanych z reformą oświaty. Założeniem projektu jest szeroka różnorodność działań, tak aby jak największa ilość dzieci i młodzieży mogła skorzystać z programu.

CELE PROJEKTU
W okresie od września 2017 do czerwca 2018 roku zaplanowano działania zmierzające do:
- rozszerzania wiedzy z zakresu nauk matematyczno – informatycznych i fizyczno – chemiczno - biologicznych,
- nauki samodzielnego zdobywania wiedzy i wyszukiwania informacji,
- rozszerzenia wiedzy na temat przekazu informacji, przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym,
- pobudzenia aktywności poznawczej dzieci i młodzieży,
- rozwijania wyobraźni, kształtowania postaw kreatywnych wśród dzieci i młodzieży,
- rozwijaniu kompetencji uczniów w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych,
- stymulowania rozwoju osobistego, pasji i zainteresowań,
- poznania technik szybkiego uczenia się, poprawy pamięci i koncentracji uwagi,
- promowanie zdrowego stylu życia i promowanie bezpieczeństwa wśród dzieci i młodzieży,
- podjęcia przez młodzież decyzji dotyczącej kierunku dalszej edukacji i przygotowanie do aktywnego udziału w życiu społecznym i zawodowym,
- podniesienia kompetencji edukacyjnych nauczycieli z zakresu mnemotechnik oraz ćwiczenia koncentracji uwagi.

SPOSÓB REALIZACJI PROJEKTU
Podstawowymi formami w programie będą różnorodne zajęcia z dziećmi i młodzieżą, między innymi:
- warsztaty naukowe,
- ćwiczenia laboratoryjne,
- seminaria i wykłady,
- praktyczne treningi,
- wycieczki do centrów naukowych,
- dyskusje i pokazy,
- szkolenia dla nauczycieli zwłaszcza klas IV i VII z zakresu technik szybkiego uczenia i ćwiczenia koncentracji uwagi.________________________________________________________________________________________________________

Program pomocy postpenitencjarnej dla osób pozbawionych wolności, zwalnianych z zakładów karnych i aresztów śledczych oraz ich rodzin finansowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

Program pomocy postpenitencjarnej dla osób pozbawionych wolności, zwalnianych z zakładów karnych i aresztów śledczych oraz ich rodzin” ma na celu ułatwienie społecznej readaptacji osób pozbawionych wolności, stworzenie warunków do zapobiegania powrotom do przestępstwa oraz wsparcie rodzin osób przebywających/opuszczających zakłady karne/areszty śledcze. Głównym założeniem projektu jest indywidualna praca z beneficjentem programu i jego rodziną trwająca około 12 miesięcy. W naszych działaniach jest miejsce na doraźną pomoc w sytuacjach kryzysowych jednak naszym celem jako grupy specjalistów jest systematyczna praca z beneficjentem, tak aby realnie zmieniła się jego sytuacja życiowa i nie powielał dawnych wzorców zachowania łącznie z powrotem do przestępstwa.

Program zakłada pomoc na wielu płaszczyznach: 
• zdiagnozowanie sytuacji osadzonego i jego rodziny oraz podjęcie stosownych działań
• przygotowanie więźnia do opuszczenia zakładu karnego i stworzenie "planu powrotowego”, który da mu szansę na zmianę dotychczasowego życia
• pomoc w przystosowaniu się do warunków wolnościowych po opuszczeniu zakładu karnego/aresztu śledczego
• doradztwo w zakresie spraw rodzinnych i socjalno-bytowych
• pomoc w rozwiązywaniu problemów osobistych skazanych i ich rodzin
• analizowanie przewidywanych trudności readaptacyjnych po opuszczeniu jednostki penitencjarnej i opracowanie sposobów ich przezwyciężenia
• pomoc w nawiązaniu kontaktów z instytucjami pomocowymi i organizacjami społecznymi w celu zapewnienia jak najszerzej pojmowanej pomocy postpenitencjarnej
• przygotowanie rodziny na przyjęcie osadzonego członka rodziny
• objecie opieką dzieci osób osadzonych i pomoc w wyrównaniu deficytów rozwojowo – szkolnych
• objecie pomocą starszych krewnych osób osadzonych niejednokrotnie żyjących samotnie w ubóstwie
• podjęcie działań profilaktycznych w celu zatrzymania ,,błędnego koła” powielania rodzinnych patologii wśród młodzieży osób pozbawionych wolności bądź tych, które opuściły jednostki penitencjarne.
W ramach projektu zapewniamy pomoc psychologiczną, prawna, zawodową, administracyjną oraz rzeczową.
Osoby zainteresowane udziałem w programie prosimy o kontakt mailowy: Fundacja NEBO lub telefoniczny 505 902 336.

Projekt Finansuje________________________________________________________________________________________________________

„MAL Kłobucka- łączy nas Ursynów”

„MAL Kłobucka- łączy nas Ursynów” – to pilotażowy program kompleksowej organizacji i prowadzenia Miejsca Aktywności Lokalnej przy ul. Kłobuckiej 14 w latach 2017–2018 oraz wspieranie działań lokalnych na terenie dzielnicy Ursynów, zwłaszcza osiedla Wyczółki. Projekt realizowany jest przez O.T. TRAD „Szansa” i Fundację Chrześcijańską Nebo.

Program kierowany jest do mieszkańców Dzielnicy Ursynów oraz mieszkańców Warszawy. Program przewiduje działania na rzecz wszystkich grup społecznych i wiekowych, zakłada integrację społeczną grup zagrożonych wykluczeniem m.in. osób z niepełnosprawnościami, cudzoziemców, młodych rodziców oraz osób 60+. Program jest projektem pracy zespołowej połączonych sił dwóch organizacji pozarządowych na rzecz polepszenia jakości życia w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy. Koncepcja funkcjonowania Miejsca Aktywności Lokalnej została opracowana po uprzedniej analizie danych z "Raportu z konsultacji społecznych związanych z planami utworzenia pierwszego Miejsca Aktywności Lokalnej w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy przy ul. Kłobuckiej 14." opublikowanych w lipcu 2016 roku.

Podstawowym elementem innowacyjnym w zamyśle funkcjonowania „MAL Kłobucka- łączy nas Ursynów” jest udzielanie wsparcia osobom potrzebującym na miejscu, ale także tworzenie grup i sieci wsparcia w ramach wspólnych przedsięwzięć, kierowanych do lokalnej społeczności. Potrzeba i konieczność uruchomienia tego typu instytucji podyktowana jest kilkoma istotnymi przesłankami:
• zmiany demograficzne i wyzwania z tym związane,
• rozwój społeczeństwa obywatelskiego,
• rozwój zrównoważony,
• rozwój społeczności lokalnych i wzmacnianie ich potencjału, w szczególności dzieci, młodzieży oraz osób starszych,
• rozwój alternatywnych form wspierania i integrowania społecznego,
• idea uczenia przez całe życie i dążeniu ku rozwojowi społeczeństwa opartego na wiedzy i innowacyjności.

Cel strategiczny to wypracowanie środowiskowej sieci aktywnych mieszkańców, którzy wspierani przez innych partnerów lokalnych,kształtować będą otoczenie i postawy społeczne, przyjazne osobom w każdym wieku. MISJĄ miejsca aktywności lokalnej: "MAL Kłobucka- łączy nas Ursynów” – JEST AKCJA. Jest to miejsce akcji i realizacji, przełamywania barier integracji międzypokoleniowej, miejsce inicjatyw oddolnych, społecznych, sąsiedzkich, miejskich, twórczych, kreatywnych. Pobudzających do działań w społeczności lokalnej, ze społecznością lokalną i na jej rzecz. Jest to miejsce dla organizacji pozarządowych, instytucji publicznych, grup nieformalnych, mieszkańców, animatorów, działaczy, sąsiadów.
Formy pracy MAL Kłobucka to:
• warsztaty
• debaty
• wykłady
• spotkania tematyczne – kluby dyskusyjne
• seminaria
• szkolenia
• projekty i przedsięwzięcia okazjonalne
• wydarzenia kulturalne
• poradnictwo i wsparcie indywidualne – spotkania ze specjalistami
• inne propozycje, wynikające z potrzeb uczestników
• przygotowywanie od teorii do praktyki poprzez działanie
• aktywizacja ruchowa, profilaktyka zdrowotna i ekologizacja życia
• Mini-uniwersytet Międzypokoleniowy.


Współfinansowane przez Miasto Stołeczne Warszawa________________________________________________________________________________________________________

Przeciwdziałanie przyczynom przestępczości wśród młodzieży i młodych dorosłych

Program zakłada kompleksowe działania mające na celu ograniczenie przyczyn przestępczości, poprzez:
- prowadzenie kampanii informacyjnej,
- nawiązywanie współpracy z instytucjami i organizacjami pracującymi z młodzieżą zagrożoną przestępczością,
- wczesną interwencję i prowadzenie programu profilaktycznego skierowanego do młodych osób w wieku 13-26 lat oraz ich rodzin,
- organizację szkoleń i konferencji.

Celem programu jest tworzenie warunków do prawidłowego funkcjonowania osób i rodzin oraz uruchomienie mechanizmów niwelowania dysfunkcji, a tym samym zapobiegania przyczynom przestępczości wśród młodych ludzi. W obszarze tym chcemy kłaść szczególny nacisk na profesjonalną pracę z młodymi ludźmi ich rodziną oraz bliskim środowiskiem: szkoła, instytucje, organizacje pozarządowe, kuratorzy, pracownicy OPS itp.

Program ma za zadanie odpowiedzieć na potrzebę stworzenia odpowiednich narzędzi oddziaływania na młodzież zanim zostaną oni objęci działaniami takimi jak kuratela sądowa, czy umieszczenie w placówce MOS lub MOW. Dlatego zakładamy ścisłą współpracę z Ośrodkami Pomocy Społecznej, Kuratorami, Policją, Warszawskim Centrum Pomocy Rodzinie, placówkami zajmującymi się uzależnieniami i organizacjami pozarządowymi w celu wypracowania spójnych narzędzi przeciwdziałania przestępczości i wzajemnego uzupełniania swoich działań, a nie ich powielania.

Naszym głównym założeniem jest dotarcie do młodych ludzi zagrożonych demoralizacją, którzy są w grupie ryzyka związanego z przestępczością oraz stworzenie kompletnego planu pracy dla ich najbliższego otoczenia w celu zapobiegania konfliktom z prawem. W ramach projektu podejmiemy działania, które wykorzystują pełny potencjał i wieloletnie doświadczenie naszej organizacji (praca z młodzieżą pochodzącą ze środowisk dotkniętych patologiami społecznymi, praca z więźniami i ich rodzinami, tworzenie lokalnych systemów wsparcia na rzecz osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym) oraz współpracujących z nami instytucji.

Przygotowany przez nas PROGRAM ma na celu:

- zapewnić spójną i kompleksową pracę z młodzieżą i młodymi dorosłymi zagrożonymi wejściem przestępczość oraz ich rodzinami poprzez realizacją programu profilaktycznego obejmującego działania terapeutyczne, pracę socjalną, wsparcie psychologiczne i aktywizację zawodową,

- wypracować wraz z innymi instytucjami, organizacjami, podmiotami, służbami model skutecznego działania profilaktycznego skierowanego do młodych ludzi zagrożonych przestępczością poprzez organizację Konferencji Zapobiegania Przestępczości wśród młodzieży i młodych dorosłych,

- przygotować osoby i instytucje (nauczycieli, pedagogów, rodziców, pracowników OPS, kuratorów i innych) do prowadzenia działań mających na celu niwelowanie przyczyn przestępczości wśród młodzieży.

SPOSÓB REALIZACJI ZAŁOŻONYCH CELÓW:

1. Przeprowadzenie akcji informacyjnej dotyczącej zapobiegania przyczynom przestępczości wśród młodzieży.

2. Organizacja Konferencji Zapobiegania Przestępczości wśród młodych ludzi.

3. Wydanie folderu będącego przeglądem metod i narządzi w pracy z młodzieżą zagrożoną przestępczością.

4. Organizacja Warszawskich Dni Zapobiegania Przestępczości w szkołach i ośrodkach.

5. Przeprowadzenie programu profilaktycznego skierowanego do młodych ludzi zagrożonych przestępczością i ich rodzin.

6. Nagranie etiudy filmowej będącej materiałem profilaktycznym skierowanym do młodych ludzi i ich rodziców.

7. Przeprowadzenie szkolenia z tutoringu dla osób pracujących z młodzieżą zagrożoną przestępczością.Współfinansowano ze środków – Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.________________________________________________________________________________________________________

Dołącz do nas na Facebooku