STATUT FUNDACJI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ "NEBO"


ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

1. Fundacja nosi nazwę FUNDACJA CHRZEŚCIJAŃSKA „NEBO” i zwana jest dalej „Fundacją”.
2. Fundacja została ustanowiona aktem notarialnym z dnia 18 maja 2012 roku za Repertorium A Nr 719/2012.
3. Fundacja działa na podstawie:
a. ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst jednolity Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 ze zm.),
b. postanowień niniejszego Statutu.

§ 2.

Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 3.

Siedzibą Fundacji jest Miasto Stołeczne Warszawa.

§ 4.

1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie niezbędnym do wykonywania działalności statutowej.
2. Dochody uzyskane z tej działalności będą przeznaczone wyłącznie na cele działalności statutowej Fundacji, w tym koszty administracyjne i osobowe tej działalności.

§ 5.

1. Fundacja może używać okrągłej pieczęci z napisem zawierającym jej nazwę i wskazującym siedzibę.
2. Fundacja może używać znaku wyróżniającego, którego wzór ustali Zarząd Fundacji.

§ 6.

1. Fundacja działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Fundacja może otwierać oddziały za granicą.ROZDZIAŁ II. CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

§ 7.

Celem Fundacji jest:
1) pomoc w przystosowaniu do życia społecznego według wzorców Biblijnych;
2) poprawa warunków wychowawczych oraz dydaktyczno-naukowych instytucji szkolno-wychowawczych i szkolnych;
3) wspieranie i promocje różnych form kształcenia i rozwoju młodzieży;
4) ochrona praw człowieka;
5) wspieranie, ochrona i rozwój duchowego i materialnego dorobku społeczeństwa;
6) zwiększanie bezpieczeństwa publicznego;
7) działalność charytatywna;
8) promocja i organizacja wolontariatu;
9) ochrona i promocja zdrowia oraz opieki społecznej.

§ 8.

Fundacja realizuje powyższe cele przez:

1) tworzenie, organizowanie, prowadzenie i finansowanie programów prospołecznych dotyczących:

a) działań edukacyjnych, kulturalnych i terapeutycznych wspomagających prawidłowy rozwój emocjonalny, społeczny i osobowy poszczególnych osób tworzących rodzinę;
b) ochrony i promocji zdrowia oraz pomocy osobom i rodzinom w kryzysach;
c) kształcenia ustawicznego dorosłych;
d) pomocy dzieciom i młodzieży przebywającej oraz opuszczającej Domy Dziecka, Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze, Schroniska dla Nieletnich i Zakłady Poprawcze oraz zagrożonej wykluczeniem społecznym;
e) opieki nad dziećmi i młodocianymi wychowującymi się w środowiskach zagrożonych przestępczością;
f) społecznej readaptacji osób przebywających w zakładach karnych oraz aresztach śledczych bądź zwalnianych z tych placówek;
g) świadczenia pomocy rodzinom osób pozbawionych wolności;
h) publikacji poświęconych problematyce opiekuńczej, wychowawczej i resocjalizacyjnej;
2) tworzenie przestrzeni publicznej przyjaznej rodzicom i dzieciom;
3) organizowanie i prowadzenie ośrodków pomocy społecznej i terapeutycznej udzielających pomocy psychologicznej, prawnej oraz z zakresu terapii uzależnień;
4) organizowanie, finansowanie i prowadzenie klubów dla rodzin oraz świetlic środowiskowych dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych;
5) organizowanie, finansowanie i prowadzenie ośrodków, noclegowni i hosteli dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
6) współpracę z organami administracji rządowej i samorządowej, instytucjami krajowymi, zagranicznymi oraz międzynarodowymi trudniącymi się działalnością na rzecz rozwiązywania problemów wychowawczych, edukacyjnych i społecznych;
7) kooperację z organami Służby Więziennej obejmującą m.in.: prowadzenie szkoleń kadr penitencjarnych, opracowywanie wspólnych programów resocjalizacyjnych dla osób pozbawionych wolności, udzielanie pomocy ofiarom przestępstw;
8) pomoc organizacjom wychowawczym, terapeutycznym, oświatowym, kulturalnym i sportowym działającym na rzecz dzieci i młodzieży;
9) działania na rzecz pomocy osobom starszym, bezrobotnym, bezdomnym, emerytom i rencistom, samotnym matkom, osobom biednym, w tym poprzez aktywizację społeczną i zawodową tych osób;
10) umożliwienie pracy wychowawczej wolontariuszom;
11) pozyskiwanie środków z funduszy Unii Europejskiej w zakresie realizacji celów Fundacji;
12) realizację długoterminowych projektów mających na celu readaptację społeczną i zapobieganie powrotowi do przestępczości;
13) wsparcie materialne i rzeczowe osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

ROZDZIAŁ III. MAJĄTEK FUNDACJI

§ 9.

Majątek Fundacji stanowi:

1. Fundusz założycielski wniesiony przez Fundatora w wysokości 2000 zł (dwa tysiące złotych) wyznaczony w akcie notarialnym jej ustanowienia, z czego 1000 (jeden tysiąc) zł jest przeznaczone na działalność gospodarczą,
2. Środki finansowe, ruchomości i nieruchomości nabyte przez Fundację w toku prowadzonej działalności.

§ 10.

Dochodami Fundacji są:

1. Dotacje, subwencje, spadki, zapisy i darowizny od osób krajowych i zagranicznych,
2. Dochody z praw majątkowych, ruchomości i nieruchomości,
3. Odsetki, lokaty i depozyty bankowe,
4. Dochody z operacji kapitałowych,
5. Dochody ze zbiórek i imprez publicznych,
6. Dochody z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację.

§ 11.

1. Za szczególne zasługi na rzecz Fundacji lub zasługi w dziedzinie działań Fundacji Zarząd przyznaje Medal Wdzięczności.
2. Zarząd może także ustalić inną formę wyrażania podziękowania osobom, które dokonały darowizny na rzecz Fundacji lub w inny sposób przyczyniły się do rozwoju Fundacji.

§ 12.


1. Decyzje w sprawie przyjęcia spadku, zapisu, subwencji, dotacji lub darowizny podejmuje Zarząd Fundacji.
2. Fundacja nie może przyjąć zapisu, dotacji lub darowizny, jeżeli w chwili podejmowania decyzji w tej sprawie wiadomym jest, że są obciążone w sposób uniemożliwiający skorzystanie z tego dobrodziejstwa.
3. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

ROZDZIAŁ IV. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA FUNDACJI

§ 13.


Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie:
1. 18.11.Z - drukowanie gazet,
2. 18.12.Z - pozostałe drukowanie,
3. 18.13.Z - działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku,
4. 18.14.Z - introligatorstwo i podobne usługi,
5. 43.3 – wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych,
6. 43.9 – pozostałe specjalistyczne roboty budowlane,
7. 49.31.Z – transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski,
8. 49.39.Z – pozostały transport lądowy pasażerski gdzie indziej nie sklasyfikowany,
9. 49.41.Z – transport drogowy towarów,
10. 49.42.Z – działalność usługowa związana z przeprowadzkami,
11. 52.21.Z – działalność usługowa wspomagająca transport lądowy,
12. 55.10.Z – hotele i podobne obiekty zakwaterowania,
13. 55.20.Z – Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania;
14. 55.30.Z – Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe,
15. 55.90.Z – pozostałe zakwaterowanie,
16. 56.10.A – restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne,
17. 56.10.B – ruchome placówki gastronomiczne,
18. 56.21.Z - przygotowanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering),
19. 56.29.Z – pozostała usługowa działalność gastronomiczna,
20. 56.30.Z – przygotowywanie i podawanie napojów,
21. 58.11.Z – wydawanie książek,
22. 58.14.Z – wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,
23. 58.19.Z – pozostała działalność wydawnicza,
24. 59.11.Z - działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,
25. 69.10.Z – działalność prawnicza,
26. 69.20.Z – działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe,
27. 70.21.Z – stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja,
28. 70.22.Z - pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
29. 73.20.Z - badanie rynku i opinii publicznej,
30. 74.90.Z – pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej nie sklasyfikowana,
31. 78.10.Z – działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników,
32. 78.20.Z – działalność agencji pracy tymczasowej,
33. 78.30.Z – pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników,
34. 81.10.Z – działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach,
35. 81.21.Z - niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych,
36. 81.22.Z – specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych,
37. 81.29.Z - pozostałe sprzątanie,
38. 81.30.Z – działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni,
39. 82.11.Z – działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura,
40. 82.19.Z – wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura,
41. 82.30.Z – działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,
42. 82.99.Z – pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej nie sklasyfikowana,
43. 85.10.Z – wychowanie przedszkolne,
44. 85.51.Z – pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych,
45. 85.59.A – nauka języków obcych,
46. 85.60.Z – działalność wspomagająca edukację,
47. 86.90.A – działalność fizjoterapeutyczna,
48. 86.90.C – praktyka pielęgniarek i położnych,
49. 86.90.D – działalność paramedyczna,
50. 86.90.E – pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej gdzie indziej nie sklasyfikowana,
51. 87.10.Z – pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską,
52. 87.30.Z - pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych,
53. 87.90.Z – pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem,
54. 88.91.Z – opieka dzienna nad dziećmi,
55. 88.99.Z – pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania gdzie indziej nie sklasyfikowana,
56. 90.01.Z - działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych,
57. 90.02.Z - działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych,
58. 94.91.Z - działalność organizacji religijnych,
59. 94.99.Z – działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej nie sklasyfikowana.

§ 14.


Działalność gospodarcza Fundacji może być prowadzona bezpośrednio przez Fundację lub za pośrednictwem wyodrębnionych zakładów podlegających Zarządowi Fundacji.

§ 15.


1. Kierowanie działalnością gospodarczą Zarząd Fundacji może powierzyć jednemu spośród swoich członków lub innej osobie.
2. Decyzje o powołaniu zakładu oraz o powołaniu i odwołaniu jego kierownika podejmuje Zarząd Fundacji. Kierownik zakładu jest pełnomocnikiem Zarządu upoważnionym do podejmowania czynności związanych z kierowaniem zakładu. Zakres czynności określa udzielone pełnomocnictwo.
3. Zakres działania zakładu oraz zakres uprawnień i obowiązków kierownika zakładu określa regulamin organizacyjny zakładu uchwalony przez Zarząd Fundacji.
4. Zarząd Fundacji ustala rozmiary zatrudnienia oraz wielkość środków przypadających na wynagrodzenia pracowników poszczególnych zakładów.
5. Decyzję o likwidacji zakładu podejmuje Zarząd Fundacji, który powołuje likwidatorów i sprawuje nadzór nad ich działalnością.

ROZDZIAŁ V. ORGANY FUNDACJI

§ 16.


Organem Fundacji jest Zarząd Fundacji.

§ 17.


1. Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem, kieruje działalnością Fundacji, zarządza jej majątkiem i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
a. przygotowanie planów merytorycznych i finansowych działalności Fundacji,
b. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
c. sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji,
d. przyjmowanie darowizn, spadków, zapisów, subwencji i dotacji,
e. przyznawanie dyplomów, odznaczeń, nagród pieniężnych i rzeczowych oraz darowizn,
f. podejmowanie decyzji w innych sprawach Fundacji.

§ 18.


1. Zarząd Fundacji składa się od 2 (dwóch) do 5 (pięciu) członków
2. Liczbę członków zarządu ustala Fundator.
3. Zarząd Fundacji powołuje i odwołuje Fundator.
4. Kadencja Zarządu wynosi 3 lata.

§ 19.


1. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu.
2. Posiedzenia Zarządu zwołuje się w miarę potrzeby.
3. O posiedzeniu należy powiadomić w sposób zwyczajowo przyjęty wszystkich członków Zarządu nie później niż na tydzień przed terminem posiedzenia, a jeżeli jego przedmiotem jest działalność gospodarcza, także kierowników zakładów, którzy uczestniczą w posiedzeniach z głosem doradczym.

§ 20.


1. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów.
2. Głosowanie jest jawne, chyba, że którykolwiek z członków Zarządu zażąda głosowania tajnego.
3. Uchwały powinny być protokołowane i podpisane przez obecnych na posiedzeniu członków Zarządu.

§ 21.


Oświadczenia woli w imieniu Fundacji mogą składać samodzielnie Prezes Zarządu lub Vice Prezes Zarządu.

§ 22.


Zabrania się:
1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do Fundatora, członków Zarządu, pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanymi dalej „osobami bliskimi”,
2. przekazywania majątku Fundacji na rzecz Fundatora, członków Zarządu lub pracowników oraz osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazywanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
3. wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz Fundatora, członków Zarządu lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystywanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji lub Fundatora.

ROZDZIAŁ VI. ZMIANA STATUTU FUNDACJI

§ 23.


Zmian niniejszego Statutu dokonuje Fundator.

§ 24.


1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. Decyzję o zlikwidowaniu Fundacji podejmuje Fundator, który w takim przypadku powołuje likwidatora lub likwidatorów Fundacji. Likwidatorami są członkowie ostatniego Zarządu lub inne osoby powołane przez Fundatora.
3. Likwidator lub likwidatorzy zobowiązani są podjąć wszelkie niezbędne czynności prawne i faktyczne, zmierzające do ściągnięcia wierzytelności Fundacji, wypełnienia zobowiązań Fundacji oraz upłynnienia jej majątku.
4. Po zakończeniu likwidacji, likwidator lub likwidatorzy zobowiązani są do przedłożenia Fundatorowi pisemnego sprawozdania na dzień zakończenia likwidacji z przeprowadzonej likwidacji oraz złożenia odpowiednich wniosków o wykreślenie Fundacji z właściwych rejestrów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
5. Środki majątkowe pozostające po likwidacji Fundacji, Fundacja przeznacza na cele określone w postanowieniach Statutu.

§ 25.


Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest Minister pracy i polityki społecznej.

§ 26.


1. Statut wchodzi w życie i obwiązuje od dnia wpisania Fundacji do Krajowego Rejestru Sądowego.
2. Niniejszy Statut został ustalony przez Fundatora zgodnie z warunkami wynikającymi z przepisów ustawy oraz określonymi w akcie ustanowienia Fundacji.

 

Dołącz do nas na Facebooku