PROJEKTY REALIZOWANE W ROKU 2017


SZKLARNIA – strefa wsparcia rodziny.

Program SZKLARNI – strefy wsparcia rodziny ma na celu ograniczenie występowania przemocy w rodzinie, zwiększenie poczucia bezpieczeństwa wśród członków rodzin oraz rozwijanie potencjału rodzin zagrożonych marginalizacją i wspieranie ich w wypełnianiu ról opiekuńczo - wychowawczych, partnerskich, małżeńskich, zawodowych i społecznych, poprzez zwiększenie dostępności różnych form pomocy specjalistycznej. Projekt skierowany jest do wszystkich członków rodzin (dzieci, młodzieży, dorosłych, osób starszych) doświadczających jakiejkolwiek formy przemocy i/lub dotkniętych uzależnieniem jednego z członków rodziny. Jego głównym założeniem jest poprawa funkcjonowania rodzin jako środowisk wychowawczych dla dzieci i młodzieży, jak również zmniejszenie wykluczenia społecznego oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym. SZKLARNIA to bezpieczne miejsce gdzie w odpowiednich warunkach, sprzyjającym klimacie i pod okiem profesjonalistów mogą rodzić się zdrowe i silne osoby, a co za tym idzie prawidłowo funkcjonujące rodziny.

W ramach programu działa 5 Stref Wsparcia z wykorzystaniem różnych form i metod pracy:
Strefa Dzieci i Młodzieży
- treningi i warsztaty wyrównujące deficyty rozwojowe, edukacyjne i społeczne
- konsultacje i poradnictwo psychologiczne
- treningi i warsztaty umiejętności wychowawczych

Strefa Małżeństwa i Partnerstwa
- konsultacje, poradnictwo psychologiczne
- mediacje rodzinne
- spotkania wzmacniające więź małżeńską/partnerską

Strefa Aktywizacji
- doradztwo zawodowe
- poradnictwo w zakresie aktywnego poszukiwania pracy (pisanie CV, znajdowanie ofert w Internecie, rozmowa kwalifikacyjna)
- treningi i warsztaty aktywizujące zawodowo i społecznie
- warsztaty z ekonomii domowej i zarządzania budżetem domowym
- poradnictwo prawne

Strefa Integracji
- warsztaty integrujące rodziny (kulinarne, dni rodzinne, wspólne spędzanie czasu, spotkania świąteczne, urodziny i inne)
- spotkania z Rodziną Wspierającą (budowanie relacji z rodzinami objętymi programem poprzez luźne spotkania z rodzinami wolontariuszy)

Strefa Pomocnej Ręki
- grupy samopomocy (banki czasu)
- wsparcie rzeczowe.

Więcej informacji na stronie: Fundacja Chrześcijańska Nebo
Kontakt pod numerem telefonu: 505 902 336

Współfinansowane przez Miasto Stołeczne Warszawa
________________________________________________________________________________________________________

Klub dla Rodzin na Woli i Białołęce

Klubu dla Rodzin na Woli to przyjazne i otwarte dla wszystkich miejsce rozwoju całej rodziny, spotkań, wymiany doświadczeń, warsztatów, zajęć dla dzieci, porad specjalistów z różnych dziedzin.

W Klubie znajdziecie Państwo:

Kawiarnię Mamy i Taty.
Miejsce stworzone dla rodziców z dziećmi i oczekujących na dziecko prowadzone w formie luźnych spotkań przy kawie i herbacie. Forma spędzania wolnego czasu, bez spotkań tematycznych, czas na swobodną zabawę dzieci i rozmowy rodziców. Jest to miejsce integracji rodzin, zawierania nowych znajomości, wymiany doświadczeń, udzielania wzajemnych porad, miłego spędzania czasu poza domem.
W Klubie czekają na rodziców i dzieci różne ciekawe zajęcia, między innymi:

Zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci w wieku od 5 miesięcy do 6 lat. W zajęciach biorą udział rodzice z dziećmi.

· BOBOLAND (6 m.ż.-18 m.ż.)
Zajęcia mają na celu rozwinięcie zmysłów oraz pobudzenie rozwoju postrzegania świata (sensomotorykę) niemowląt i małych dzieci. Ćwiczenia zawarte w zajęciach doskonalą proces odbioru bodźców z otoczenia: wzrokowych, słuchowych, dotykowych. Praca rodzica z dzieckiem pozwala na wzmocnienie więzi. W trakcie warsztatów rodzice poznają fazy rozwoju dziecka do 2 roku życia oraz nauczą się jak stymulować jego rozwój.

· FIKU SMYKU (3 r.ż.-6 r.ż.)
Zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci wraz z rodzicami. Poprzez kreatywną zabawę, przemienność zajęć muzycznych, ruchowych, plastycznych rozwijają kompetencje przedszkolne. Uczą koncentracji uwagi, aktywności w grupie, stosowania się do zasad. Dzięki obecności rodzica dzieci w bezpieczny sposób doświadczają siebie wśród rówieśników i rozwijają gotowość do pracy w grupie. Każde zajęcia będą nową przygodą połączoną ze zdobyciem nowych umiejętności.

· ZWIERZAKI Z NASZEJ PAKI (2 r.ż.- 6 r.ż)
Podczas warsztatu dzieci będą mogły oswoić się ze zwierzętami. Zajęcia z udziałem specjalnie wyselekcjonowanych zwierząt dostarczają możliwości motywacyjnych, edukacyjnych, rekreacyjnych oraz terapeutycznych. Zajęcia prowadzone przez specjalistę od dogoterapii.

Warsztaty i treningi skierowane do przyszłych rodziców i starszego rodzeństwa.

· POCZEKALNIA
Warsztat skierowany jest do osób spodziewających się pierwszego bądź kolejnego dziecka. Celem zajęć jest wzmocnienie więzi partnerów, psychiczne przygotowanie się rodziców i rodzeństwa do nowej roli. Nasze warsztaty, pomogą od pierwszych dni budować satysfakcjonującą, bezpieczną więź z maluchem i nauczyć się języka, którym do nas mówi.

· DIET COACHING DLA MAM
Warsztaty z prawidłowego odżywiania mamy i maluszka. Istnieją kluczowe zagadnienia, które powinna znać przyszła mama. Na przykład: Czym jest odżywianie się, a czym nie jest?
Jak powinna wyglądać prawidłowa dieta mamy i jej dziecka? Jak skorygować swój jadłospis, tak by był jak najlepszy i jak najzdrowszy? Jak zdrowo i smacznie gotować? Tego dowiedzą się uczestniczki zajęć.

Warsztaty i treningi dla rodziców.

· TRENING KOMUNIKACJI I WYCHOWANIA
Podczas treningu rodzice poznają sekrety komunikacji i ustalania zasad oraz reguł panujących w domu. Odpowiemy sobie na pytanie: jak mówić aby dzieci słuchały, oraz w jaki sposób budować relację, aby dzieci mówiły o sobie. Zajęcia na podstawie Metody Porozumienia Bez Przemocy. Nauczymy się jak określać i przestrzegać zasad panujących w domu i otoczeniu.

Spotkania i warsztaty tematyczne dla rodziców i opiekunów.
Otwarte spotkania, wykłady i prelekcje połączone z dyskusją. W czasie spotkań rodzice będą mogli uzyskać odpowiedzi na pytania dotyczące wychowania i pielęgnacji dzieci. Są to spotkania współtworzone przez rodziców poprzez zgłaszanie najgorętszych tematów. Na spotkaniach poruszone będą tematy takie jak: Pierwsza pomoc u dzieci, Co jest zdrowe a co nie, Nieznośny dwulatek, Jak postępować z niejadkiem, Rywalizacja wśród rodzeństwa, Rola Taty w wychowaniu dziecka, Nadpobudliwość u dzieci, Adaptacja przedszkolna, Trening nocnikowy, Sen dziecka, Błędy popełniane przez dobrych rodziców, Co zrobić, Wszystko o dyscyplinie, Jak podnieść odporność dziecka, Mamy niepełnosprawne dziecko i wiele innych.
Spotkania tematyczne odbywają się raz w miesiącu.

Konsultacje i poradnictwo psychologiczne i mediacje rodzinne.
Indywidualne, rodzinne bądź małżeńskie poradnictwo psychologiczne. Wsparcie indywidualne i mediacje par.

Czytelnia i biblioteka.
Książeczki dla dzieci, książki na temat rozwoju i wychowania dzieci, na temat relacji między rodzicami, literatura popularnonaukowa. Z czytelni można korzystać w godzinach otwarcia Klubu.


Wszystkie informacje odnośnie zajęć i terminów dostępne na stronie:

www.klubdlarodzin.pl

lub pod numerem telefonu

518 242 943________________________________________________________________________________________________________

Klub dla młodzieży ZAMIAST

Projekt Klub dla młodzieży ZAMIAST ma na celu zagospodarowanie czasu wolnego młodzieży gimnazjalnej w wieku 13– 17 lat z terenu Warszawy, w szczególności z Dzielnicy Wola poprzez podjęcie działań zmierzających do:

- wyrównywania deficytów szkolnych i rozwojowych,
- kształtowania społecznie akceptowanych wzorców zachowań,
- poszerzenia wiedzy na temat bezpieczeństwa i zdrowego trybu życia,
- stymulowania rozwoju osobistego, pasji i zainteresowań,
- edukacji w zakresie profilaktyki,
- rozwoju umiejętności społecznych i życiowych.

Podstawowymi formami w programie są różnorodne zajęcia, warsztaty, spotkania z młodzieżą, między innymi:

- wyrównywania deficytów szkolnych i rozwojowych,
- zajęcia rozwijające zainteresowania i pasje,
- korepetycje i pomoc w odrabianiu zadań domowych,
- warsztaty umiejętności społecznych,
- programy profilaktyczne,
- zajęcia techniczno-plastyczne,
- gry i zabawy interaktywne, taneczne i sportowe,
- wycieczki i wyjścia do ośrodków kultury, sportu, rekreacji w zależności od zainteresowań młodzieży,
- promowanie wolontariatu wśród młodzieży i działania na rzecz społeczności lokalnej,
- zajęcia z pierwszej pomocy przedmedycznej,
- działania promujące zdrowy styl życia,
- spotkania z ciekawymi ludźmi wykonującymi różne zawody i profesje,
- klub książki, filmu i fotografii.

Klub dla młodzieży ZAMIAST

jest alternatywą dla pustego i często szkodliwego spędzania czasu przed komputerem, telewizorem, czy wśród podwórek, osiedli i centrów handlowych. Zamiast siedzenia przed telewizorem, zamiast agresywnych gier komputerowych, zamiast podejmowania zachowań ryzykownych razem z rówieśnikami, zamiast tracić czas na puste siedzenie pod blokiem młodzież może przyjść do ich klubu, który sami tworzą.

Klub czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 15:00 – 19:00 oraz w wybrane soboty.


Więcej informacji na stronie:

www.klubzamiast.pl

oraz na portalu

FB Klub Zamiast

lub pod numerem telefonu

518 242 943________________________________________________________________________________________________________

Nie daj się skręcić

Projekt "Nie daj się skręcić” miał na celu zapobieganie uzależnieniom od narkotyków oraz ograniczenie zachowań ryzykownych podejmowanych przez młodzież w wieku 13 – 19 lat poprzez zwiększenie dostępności oraz poszerzenie oferty terapeutycznej dla młodzieży eksperymentującej z narkotykami oraz ich rodzin.
Inicjatywa miała charakter ogólnodzielnicowy i skierowana była głównie do młodzieży i dzieci, które:
- są zagrożone uzależnieniami ze względu na sytuację rodzinna i społeczną,
- mają trudności w pokonywaniu codziennych wyzwań,
- pochodzą z rodzin dotkniętych alkoholizmem i przemocą,
- wykazują problemy szkolne i wychowawcze,
- reagują strachem na każdą zmianę i boją się nowych sytuacji,
- mają trudności w definiowaniu i wyrażaniu swoich emocji,
- mają trudności w radzeniu sobie z ,,trudnymi” emocjami: złością , strachem, smutkiem
- w grupie są wycofane, onieśmielone lub narzucają się innym, są nadmiernie pobudzone, niespokojne,
- mają trudności z przestrzeganiem reguł grupowych,
- są członkami różnych nieformalnych grup młodzieżowych gdzie używanie narkotyków jest przyjętą normą,
- nie lubią chodzić do szkoły,
- eksperymentują ze środkami psychoaktywnymi głównie marihuaną i haszyszem,
- do rodzin oraz rodziców/prawnych opiekunów młodzieży

Celem głównym zadania było zapobieganie uzależnieniom wśród młodzieży w wieku 13-19 lat poprzez pomoc psychologiczną dla osób eksperymentujących ze środkami psychoaktywnymi oraz ich rodzin.
Cel główny był realizowany poprzez osiąganie następujących celów szczegółowych:

- Kształtowanie postaw abstynenckich wśród młodzieży,
- Udzielenie młodzieży i rodzinom wsparcia psychologicznego i ułatwienie dostępności do różnych form pomocy,
- Pogłębienie wiedzy na temat skutków zażywania substancji psychoaktywnych,
- Promowanie zdrowego stylu życia, postaw asertywnych w walce z narkotykami,
- Udzielenie rodzinom pomocy psychologicznej i edukacyjnej w zakresie profilaktyki i udzielania rad wychowawczych,
- Podniesienie kompetencji wychowawczych rodziców/opiekunów prawnych,
- Wskazanie młodzieży różnych sposobów na spędzanie wolnego czasu innych niż te, które proponują środowiska dysfunkcyjne,
- Wprowadzanie młodzieży w świat wartości uniwersalnych: dobro, prawda, miłość, piękno, patriotyzm,
- Przeciwdziałanie społecznej izolacji młodzieży eksperymentującej ze środkami psychoaktywnymi,
- Wspieranie rozwoju intelektualnego, społecznego i emocjonalnego młodzieży.

SPOSÓB REALIZACJI ZAŁOŻONYCH CELÓW:
- koncerty profilaktyczne na terenie wybranej szkoły gimnazjalnej /ponadgimnazjalej z programem profilaktycznym - "Antymina”,
- warsztaty dla nastolatków i rodziców uczące komunikacji i rozwiązywania konfliktów - "Spina”,
- trening komunikacji i wychowania dla rodziców/opiekunów prawnych,
- praca socjalna i dyżur telefoniczny,
- grupa wsparcia dla młodzieży uzależnionej do marihuany i haszyszu,
- indywidualne konsultacje i poradnictwo psychologiczne oraz mediacje rodzinne,
- spotkania z ciekawymi ludźmi,
- spotkania edukacyjne z instruktorem terapii uzależnień.________________________________________________________________________________________________________

MAL Piaskowa - ,,Piaskownica”

Program skierowany do mieszkańców Dzielnicy Wola, w szczególności mieszkających przy ul. Piaskowej, mający na celu stworzenie i animowanie miejsca aktywności lokalnej, a tym samym wzmacnianie integracji społecznej wśród mieszkańców Dzielnicy. Miejsce Aktywności Lokalnej ,,Piaskownica” to wymiana doświadczeń i umiejętności między mieszkańcami, otwarcie na potencjał tkwiący w ludziach, to impuls, który zachęca mieszkańców do działania, wyzwala energię w ludziach i zachęca mieszkańców do podejmowania nowych animacji społecznych.

Założeniem programu MAL Piaskowa jest:
- tworzenie warunków do powstawania inicjatyw na rzecz społeczności lokalnej,
- wzmacnianie więzi sąsiedzkich w społeczności lokalnej,
- kształtowanie wśród mieszkańców współodpowiedzialności za swoje środowisko lokalne,
- wzrost zaangażowania w sprawy społeczności lokalnej wśród jej mieszkańców, a także wzrost tożsamości terytorialnej (blok, ulica, osiedle, dzielnica),
-odkrywanie wartości i możliwości oraz niewykorzystanych umiejętności pojedynczych mieszkańców i całych grup,
- promowanie pracy wolontariackiej,
- rozwijanie postawy samopomocy i wsparcia dla osób z najbliższego środowiska,
- wzrost kompetencji i umiejętności mieszkańców oraz poziomu ich zaangażowania w życie społeczne.

Miejsce Aktywności Lokalnej ,,Piaskownica” czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 9:30 – 20:00
oraz w soboty w godzinach 10:00 – 16:00.


Więcej informacji na stronie: Piaskownica
Kontakt pod numerem telefonu: 505 929 054

Współfinansowane przez Miasto Stołeczne Warszawa________________________________________________________________________________________________________

Program pomocy postpenitencjarnej dla osób pozbawionych wolności, zwalnianych z zakładów karnych i aresztów śledczych oraz ich rodzin finansowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

Program pomocy postpenitencjarnej dla osób pozbawionych wolności, zwalnianych z zakładów karnych i aresztów śledczych oraz ich rodzin” ma na celu ułatwienie społecznej readaptacji osób pozbawionych wolności, stworzenie warunków do zapobiegania powrotom do przestępstwa oraz wsparcie rodzin osób przebywających/opuszczających zakłady karne/areszty śledcze. Głównym założeniem projektu jest indywidualna praca z beneficjentem programu i jego rodziną trwająca około 12 miesięcy. W naszych działaniach jest miejsce na doraźną pomoc w sytuacjach kryzysowych jednak naszym celem jako grupy specjalistów jest systematyczna praca z beneficjentem, tak aby realnie zmieniła się jego sytuacja życiowa i nie powielał dawnych wzorców zachowania łącznie z powrotem do przestępstwa.

Program zakłada pomoc na wielu płaszczyznach:
• zdiagnozowanie sytuacji osadzonego i jego rodziny oraz podjęcie stosownych działań
• przygotowanie więźnia do opuszczenia zakładu karnego i stworzenie "planu powrotowego”, który da mu szansę na zmianę dotychczasowego życia
• pomoc w przystosowaniu się do warunków wolnościowych po opuszczeniu zakładu karnego/aresztu śledczego
• doradztwo w zakresie spraw rodzinnych i socjalno-bytowych
• pomoc w rozwiązywaniu problemów osobistych skazanych i ich rodzin
• analizowanie przewidywanych trudności readaptacyjnych po opuszczeniu jednostki penitencjarnej i opracowanie sposobów ich przezwyciężenia
• pomoc w nawiązaniu kontaktów z instytucjami pomocowymi i organizacjami społecznymi w celu zapewnienia jak najszerzej pojmowanej pomocy postpenitencjarnej
• przygotowanie rodziny na przyjęcie osadzonego członka rodziny
• objecie opieką dzieci osób osadzonych i pomoc w wyrównaniu deficytów rozwojowo – szkolnych
• objecie pomocą starszych krewnych osób osadzonych niejednokrotnie żyjących samotnie w ubóstwie
• podjęcie działań profilaktycznych w celu zatrzymania ,,błędnego koła” powielania rodzinnych patologii wśród młodzieży osób pozbawionych wolności bądź tych, które opuściły jednostki penitencjarne.
W ramach projektu zapewniamy pomoc psychologiczną, prawna, zawodową, administracyjną oraz rzeczową.

Osoby zainteresowane udziałem w programie prosimy o kontakt mailowy: Fundacja NEBO lub telefoniczny 505 902 336.


Projekt finansuje:________________________________________________________________________________________________________

Wola Młodzieży Mały Grant

Głównym celem zadania jest wzmacnianie więzi społecznych pomiędzy mieszkańcami Dzielnicy Wola m.st. Warszawy poprzez inicjowanie działań młodzieży na rzecz społeczności lokalnej. Program kierowany jest do bardzo szerokiego kręgu odbiorców - mieszkańców Dzielnicy Wola, którzy są chętni do podjęcia inicjatyw na rzecz społeczności lokalnej, z naciskiem na udział młodzieży w większości akcji i działań. Projektem tym chcemy pobudzić młodzież do społecznego działania, pomóc im organizować wspólne inicjatywy i uświadomić potrzebę odpowiedzialności za swoje otoczenie. W ramach projektu chcemy dotrzeć do młodzieży, rodzin z dziećmi, osób samotnych, seniorów. Zadanie będzie realizowane na terenie Nowolipia w lokalu wynajmowanym od m.st. Warszawy przy ul. Nowolipie 18B.

Założeniem programu jest:
- wzmocnienie więzi sąsiedzkich w społeczności lokalnej,
- tworzenie warunków do powstawania inicjatyw na rzecz społeczności lokalnej,
- kształtowanie wśród młodych mieszkańców współodpowiedzialności za swoje środowisko lokalne,
- wzrost zaangażowania młodych mieszkańców w sprawy społeczności lokalnej, a także wzrost tożsamości terytorialnej (blok, ulica, osiedle, dzielnica),
- odkrywanie wartości i możliwości oraz niewykorzystanych umiejętności pojedynczych mieszkańców i całych grup młodzieży,
- promowanie pracy wolontarystycznej,
- rozwijanie postawy samopomocy i wsparcia dla osób z najbliższego środowiska,
- aktywizacja oraz poprawa funkcjonowania w społeczeństwie młodych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
- wzrost kompetencji i aktywności mieszkańców oraz poziomu ich zaangażowania w życie społeczne.


________________________________________________________________________________________________________

Dołącz do nas na Facebooku